ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com ili ]dc
از ساعت 22 مورخه 93/0۵/1 (روز چهارشنبه) کد استان خراسان رضوی به 0۵۱ و شماره تلفنهای مشترکین ثابت از 7 رقم به 8 رقم تغییر می یابد. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد 0۵۱ اقدام به شماره گیری نمایند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، با اجرای طرح ملی همکدی، کلیه شماره تلفن های ثابت شهرهای مشهد، طرقبه و شاندیز با افزودن رقم 3 و سایر نقاط استان با افزودن رقم 4 و 5 به ابتدای آنها هشت رقمی می گردند و کد استان به 051 تغییر می یابد.

با تماس با سامانه 8070 و وارد نمودن شماره تلفن قديم خود از شماره تلفن جديد خود می توانید  آگاه شوید.

لینک مشاهده شماره جدید

 

نام شهر کد قدیم شهر پیش شماره قدیم پیش شماره جدید
مشهد 511 XXXXXXX 3XXXXXXX
تربت جام 0528 22XXXXX 525XXXXX
چناران 0582 62XXXXX 461XXXXX
رشتخوار 0532 62XXXXX 562XXXXX
بردسکن 0532 72XXXXX 554XXXXX
خواف 0532 42XXXXX 542XXXXX
خلیل آباد 0532 7XXXXXX 57XXXXXX
مه ولات 0532 6XXXXXX 56XXXXXX
زاوه 0532 3XXXXXX 53XXXXXX
گناباد 0533 7XXXXXX 57XXXXXX
فیروزه 0552 4XXXXXX 43XXXXXX
جغتای 0572 5XXXXXX 45XXXXXX
جوین 0572 5XXXXXX 45XXXXXX
درگز 0582 5XXXXXX 46XXXXXX
سرخس 0512 52XXXXX 345XXXXX
تربت حیدریه 0531 2XXXXXX 52XXXXXX
کاشمر 0532 8XXXXXX 55XXXXXX
بجستان 0533 62XXXXX 565XXXXX
سبزوار 0571 2XXXXXX 44XXXXXX
سبزوار 0571 4XXXXXX 44XXXXXX
نیشابور 0551 3XXXXXX 43XXXXXX
نیشابور 0551 66XXXXX 426XXXXX
نیشابور 0551 2XXXXXX 42XXXXXX
قوچان 0581 2XXXXXX 47XXXXXX
تایباد 0529 42XXXXX 545XXXXX
فریمان 0512 62XXXXX 346XXXXX
کلات 0512 2XXXXXX 34XXXXXX

-

کدقدیم  نام شهرستان  
0582377     آب جهان/رهورد
0512335     آبروان
0531244     آبرودتربت حيدريه
0572436     آبرودسبزوار
0529429     آبقه
0581247     آبگرگ
0512279     آبگرم
0529489     آبينه
0572824     آريان
0571242     آزادمنجير
0572573     آزادوار
0529326     آزاده ده
0581242     آق كاريز
0581236     آلماجوق
0532231     آلي
0533623     آهنگ
0532647     آهنگران
0571228     ابارش
0529238     ابدال آباد
0532744     ابراهيم آبادتربت حيدريه
0512536     ابراهيم آبادمشهد
0532578     ابراهيمي
0572569     ابوچناري
0572544     احمدآباد/بالاجوين
05112410    احمدآباد/تبادگان
0529222     احمدآباد/تربت جام
0532339     احمدآباد/خزائي
0532427     احمدآباد/خواف
0532623     احمدآباد/رشتخوار
0512629     احمدآباد/سرجام
0512871     احمدآباد/قوچان
0532681     احمدآباد/محولات
0552429     احمدآباد/نيشابور
0582636     اخلمد
0552425     اردمه
0552337     اردوغش
0529484     ارزنه
0535324     ارسك
0532777     ارغا
0572538     ارگ نوجوي
0512325     اره آبمال
05124267    ازغد
0532684     ازغند
0572833     استاج
0533753     استاد
05294333    استاي
0552434     استايش
0571234     استير
0512867     اسجيل
0532856     اسحاق آبادتربت حيدريه
0552328     اسحاق آبادنيشابور
0532571     اسدآباد/خواف
05294256    اسدآباد/دربندي
0532334     اسدآبادرخ
0532344     اسفيز
05312410    اسفيوخ
0532747     اسلام آباد/تربت حيدريه
0552435     اسلام آباد/نيشابور
0534229     اسلاميه
0528257     اسماعيل آباد/گرجي
0571252     افچنگ
0512632     اقرعليا
0532646     اكبرآباد/رشتخوار
0532890     اكبرآبادريوش
0528258     المجوق
0512367     النگ امان آباد
05812528    الهيان
05823765    امام ورديخان
05123593    امام/تقي
0582374     امامقلي
0552459     امان آباد
05112483    امرغان سفلي
0528247     امغان
0532726     انابد
0535241     انارستانك/خانيك برون
05112683    انداد
0572532     انداده
05123563    اوارشك
0532885     اوندر
0512278     ايده ليك
0571243     ايزي
0532883     ايورتربت حيدريه
0532734     باب الحكم
0582372     باجگيران
0529482     باخرز
0552455     بار
0532632     باسفر
0572426     باشتين
0572391     باغ خيرات
05126255    باغ عباسي
05293323    باغ كشمير
0571232     باغجر
0534232     باغستان
0551246     باغشن گچ
0552332     باغشن نيشابور
0532282     بايگ
0552467     بتو
0572379     بجدن تكاب
0572831     بجدن خواشد
0533622     بجستان
0552481     بجنو
0572552     بداغ آباد
0532525     برآباد/تربت حيدريه
0572826     برآباد/سبزوار
0572378     برازق
0532639     براكوه
05825425    برج قلعه
0532755     برجك
0532722     بردسكن
05112416    برزش آباد
0552523     برزنون
0571247     برزو
0532328     برس
0572525     برغمد
0572621     برقبان
0529254     برود/علي آباد
0534235     برون
0512634     بزجاني
0528234     بزد
0552426     بزق
0512563     بزنگان
05123715    بزوشك
0551248     بشرآباد
0535322     بشرويه
0551233     بشنج
0582626     بقمج
0552468     بقيع
0572628     بلقان آباد
0532648     بندازبك
0532446     بندديوان
0532898     بندقرا
0529321     بني تاك
0532577     بنياباد
0531241     بوري آباد
0551242     بوژآباد
0551235     بوژان
0552336     بوژمهران
05112620    بهار
0572832     بهارستان
0532531     بهدادين
05826385    بهمن جان سفلي
05826285    بهمن جان عليا
0532573     بياس آباد
0572543     بيد
0533733     بيدخت
0534233     بيدسكان
0532393     بيدوي
0572425     بيزه
0581238     بيگ نظر
05812453    بيگلر
0533742     بيمرغ
05123565    بينالود
05825427    پالكانلو
05825835    پركند
0511264     پرمه/فارمد
0512565     پس كمر
0529434     پشته
0532383     پطرو
0529432     پل بند
0512365     پيوه ژن
0582526     تاج الدين
0512532     تام ميرزاحسن
0529422     تايباد
05112413    تبادگان
0512355     تپه سلام
0512531     تپه ميراحمد
0528      تربت جام
0531      تربت حيدريه
0532848     تربقان
0512332     تقي آباد
05122835    تقي آبادكلات
0532788     تكمار
05825445    تگن
0532329     تلخ بخش
0572375     تندك
0512328     تنگل شورعليا
0532892     تنورچه
0529496     تورانه
0532884     تولي/بختيار
0532894     توندر
0582565     تيرگان
0532435     تيزآب
0528253     تيمنك/عليا/سفلي
0532778     جابوز
05124253    جاغرق
0532843     جردوي
0533626     جزين
0582545     جشن آباد
0529243     جعفرآباد/تربت جام
0532398     جعفرآباد/زاوه
0532783     جعفرآباد/كاشمر
0529335     جعفريه
0572562     جغتاي
0511241     جغري
0532751     جلال آباد
0572542     جلمبادان
0571239     جلين
0529325     جنت آباد/تربت جام
0532633     جنت آباد/جنگل
0532693     جنت آباد/محولات
0552442     جنداب
0532624     جنگل
0532332     جواديه
0582375     جوزان/شيرزن
0529437     جوزقان
0529337     جهان آباد
0529483     جيزآباد
0551231     جيلو
0512353     جيم آباد
05825823    چاپشلو
0512537     چاله زرد
0532532     چاه زول
0552436     چاه سالار
0552432     چاه نسر
0511240     چاهشك
0532669     چاهشورك
05123225    چاهك
0532374     چخماق
0512255     چرمشهر
0572632     چرو
0552471     چزگ
0572434     چشام
0528244     چشمه گل
0582529     چقر
05125625    چكودر
0552527     چگنه سفلي
05826375    چمگرد
0532428     چمن آباد
0582622     چناران
0552334     چناران نيشابور
0532687     چنارتربت حيدريه
05825442    چنارقوچان
05123265    چنارك
0512276     چنارمشهد
0552469     چنبرجوق
0511678     چهاربرج مشهد
0529446     چهاربرجي تايباد
0532437     چهارده
05122857    چهچهه كلات
0511247     چهچهه/پائين ده
0581246     چيتگر
0582566     حاتم قلعه
05294258    حاجي آباد/تربت جام
0533731     حاجي آباد/تربت حيدريه
0532361     حاجي آباد/خواف
0552325     حاجي آباد/نيشابور
0532345     حاجي بيگي
0571246     حارث آباد
0532743     حسن آباد/بردسكن
0532576     حسن آباد/پائين
0529245     حسن آباد/تربت جام
0532444     حسن آباد/خواف
05825825    حسن آباد/درگز
05126335    حسن آباد/صوفي
0581251     حسن آباد/قوچان
0532685     حسن آباد/محولات
0552437     حسن آباد/نيشابور
0552428     حسين آباد/جنگل
0552344     حسين آباد/چنگه عباسي
0512369     حسين آباد/رازون
0572578     حسين آباد/رحيم خان
0512361     حسين آباد/سرجام
0572386     حسين آباد/شامكان
05112680    حسين آباد/قرقي
0532534     حسين آباد/كاريون
0572539     حسين آباد/ميرزامومن
0572449     حسين آباد/ناوي
05294335    حسيني
0532285     حصارتربت حيدريه
0552324     حصارزبرخان
0552446     حصارسرخ نيشابور
0512432     حصارسرخ/سرآسياب سوران
05124263    حصارمشهد
0572524     حكم آباد
05826383    حكيم آباد
0531246     حوض سرخ
0534236     خانكوك
0552462     خانلق
0535329     خانيك بشرويه/يگي
0533734     خانيك تربت حيدريه
0572387     خرسف
0532434     خرگرد
0529241     خرم آباد/تربت جام
0572537     خرم آباد/سبزوار
0582641     خرم آباد/قوچان
0532342     خرم/عماديه
0551234     خرمبك/سه چوب
0552326     خروعليا
0572439     خسروآباد
0571244     خسروجرد
05122775    خشت
0532881     خضربيگ
05112605    خلق آباد
0532772     خليل آباد
0581243     خمارتاش
0552536     خواجه آباد
0532422     خواف
0532753     خور/بيجورد
0511260     خورعليا
0532692     خوشدره
0529436     خيرآباد/تايباد
0529223     خيرآباد/تربت جام
0532688     خيرآباد/تربت حيدريه
0532442     خيرآباد/خواف
0571241     خيرآباد/سبزوار
05825833    داغدار
0532899     داغي
0581235     داغيان
0532343     دافي
0581248     داودلي
0572422     داورزن
0529328     درازآب تربت جام
0529338     درخت بيد
0552323     دررود
0533633     درزآب
0572634     درفك
0582522     درگز
0532737     درونه
0552531     دزق
0552341     دستجردآقابزرگ
0552479     دستجردطاقانكوه
05282625    دوسنگ
0532676     دوغ آباد
0581231     دوغائي
0529256     دولت آباد/تربت جام
0532372     دولت آباد/تربت حيدريه
0532629     دولت آباد/رشتخوار
0571245     دولت آباد/سبزوار
0512835     دولت آباد/قوچان
0511243     دوين/چنارسوخته
0572565     ده امام
0529497     ده برزو
05312413    ده پائين
05123713    ده سرخ
0511321     ده غيبي
0532893     ده ميان
05124255    دهبار
0511242     دهرود/گرجي سفلي/همت آباد
0572381     دهنو/سبزوار
0532387     دهنوتلخي
0581229     ديزاديز/كچلانلو
0512252     ديزباد
0552339     ديزبادعليا
0533741     ديسفان
0552329     ديش ديش
05826273    رادكان
0572547     رامشين
0572566     راه چمن
0552431     رئيسي
0572623     رباط جز
0571231     رباط سرپوش
0512366     رباط سفيد
0529224     رباط سمنگان
0532322     رباط سنگ
0529231     رحمت آباد/تربت جام
0533754     رحمت آباد/تربت حيدريه
0572535     رحمت آباد/سبزوار
0512667     رخنه گل
0532429     رزدآب
0532842     رزق آباد
0532284     رزگ
0532622     رشتخوار
05112603    رضوان
0535325     رقه
0532735     ركن آباد
0533738     روچي
0532642     روح آباد/تربت حيدريه
0552239     روح آباد/نيشابور
0532341     رودخانه
0532286     رودمعجن
0572385     روشن آباد
0533747     روشناوند
0528239     رونج
0533748     رهن
0552464     رهن كاريز/كفكي
0533746     رياب
0532365     ريگان
0552438     ريگي/زمه
0532882     ريوش
0572429     ريوند
0532375     زاوه
0512274     زاوين
0572564     زرقان
0512636     زركك
0532689     زرمهر
0512435     زشك
0572575     زمند
0582567     زنگانلو
0572534     زورآباد
0552529     زهان
0533735     زيبد
0581244     زيدانلو
0572541     زيرآباد
0533755     زيرجان
0532729     زيرك آباد
0533632     زين آباد
05825433    زيندانلو
0532362     ژرف
0532382     ساق
05525283    ساقي بيك
0512331     سالارآباد
0552444     سالاري
0571      سبزوار
0532433     سده خواف
0512864     سرآسياب
0532327     سربالا
0552524     سرچاه
0532845     سرحوضك
0532287     سرخ آباد
0512522     سرخس
0512635     سردشت
0533625     سردق
0512362     سرغايه
0582639     سرك
0532367     سرگلان
0534238     سرند
0511269     سروآباد/بازمرگي
0532335     سرهنگ
0533629     سريده
0532635     سعادت آباد
0532776     سعدالدين
0552343     سعديه
0512664     سفيدسنگ
0533739     سقي
0532432     سلامي
0532325     سلطان آباد
0572622     سلطان آبادسبزوار
0512358     سلطان آبادنمك
0552525     سلطان ميدان
0532431     سلمان/خليل آباد
0512868     سلوگرد/محسن آباد
0512334     سليماني مشهد
0552447     سليماني ميان جلگه
0552454     سليماني نيشابور
0529283     سملخون
0529235     سميع آباد
0529494     سنقرآباد
0512624     سنگ بست
0532626     سنگان بالا
0532522     سنگان پائين
0512533     سنگر
0531248     سنگل آباد
0533744     سنو
0529439     سوران
05294817    سورستان
0572437     سويز
0532386     سهل آباد
0532443     سيجاوند
05826283    سيدآبادچناران
0572629     سيدآبادسبزوار
0551232     سيدآبادنيشابور
0532733     سير
0532749     سيف آباد
0531245     سيوكي
0551243     شاداب
0532683     شادمهر
0582378     شارك
0572373     شامكان
0512428     شانديز
0581378     شاهرگ
0532395     شاهين عليا
0511248     شترك
0572372     ششتمد
0532644     شعبه
05812538    شغل آباد
05812283    شفيع
0532727     شفيع آباد
0572626     شم آباد
0532691     شمس آبادتربت حيدريه
0572828     شمس آبادسبزوار
0552457     شوراب
0552439     شوررود
0529331     شورستان
0552475     شورگشت
0552472     شوري بزرگ/رشيدآباد
0552473     شورياب
05825435    شوي
0532728     شهرآباد/بردسكن
0552445     شهرآباد/نيشابور
0511266     شهر/طوس/فردوسي
0572568     شهرستانك
0571233     شهرصنعتي/سبزوار
0552452     شهرفيروزه
0532858     شهرك صنعتي/كاشمر
05122543    شهرك صنعتي/كاويان
0535323     شهرك/امام/خميني
0532441     شهرك/خواف
05123223    شهرك/رضوي
0511541     شهرك/صنعتي/طوس
0511245     شهرك/صنعتي/كلات
05812523    شهركهنه
0532385     شهن آباد
0532397     شهوار
05122833    شهيد/هنرمند
0528259     شيخ لو
0512527     شيرتپه
0572631     شيرخان
0582564     شيليگان
0529322     صالح آباد
0572432     صدخرو
0532377     صفي آبادتربت حيدريه
0552423     صمديه
0531243     صنوبر
0551236     صومعه
05123567    صيدآباد
05525284    طالبي
0572627     طبس
0572377     طرسك
0532888     طرق
0512422     طرقبه
0532745     ظاهرآبادبردسكن
0532855     عارف آباد
0572536     عباس آباد
0532439     عباس آبادخواف
0532634     عباس آبادفراميشان
0572581     عباس آبادقندي
0572549     عباس آبادملك
0532326     عبدآباد
0552338     عبداله آبادنيشابور
0552535     عبداله گيو
0532677     عبدل آبادتربت حيدريه
0572572     عبدل آبادسبزوار
0532636     عبس آباد
0572382     عزيزآباد
0511249     عسگريه
0532825     عشرت آباد/ممرآباد
0512628     عشق آبادفريمان
0552422     عشق آبادنيشابور
0552441     عطائيه
0532739     عظيم آباد
0532337     علاقه
0532575     علي آباد/خواف
0511265     علي آباد/سياسك
0532638     علي آباددامن
0571237     علي آبادشور
0532694     علي آبادفيض آباد
0581237     علي آبادقوچان
0532736     علي آبادكشمر
0532381     عليك تربت حيدريه
0572643     عليك سبزوار
0581232     عمارت
0532366     عنبرسرا
0535327     غني آباد
0532645     فاردق
05112600    فاز
0532436     فايندر
0535331     فتح آبادارسك
0532625     فتح آبادتربت حيدريه
0534234     فتح آبادفردوس
0533627     فخرآبادتربت حيدريه
0532331     فخرآبادخواف
0512364     فخرداود
0532844     فدافن
05312411    فدرد
0552427     فديشه
0532288     فديهه
0572567     فراشيان
0552474     فرخار
0581234     فرخان
05112623    فرخد
0551244     فرخك
0534      فردوس
05294254    فرزنه
0532851     فرشه
0532854     فرگ
0529431     فرمان آباد
0512627     فرهادگرد
0512863     فريزي
0512622     فريمان
0572571     فريمانه
0571227     فسنقر
0533752     فودنجان
0551241     فوشنجان
05312414    فهندر
0552482     فهنه
0532672     فيض آبادتربت حيدريه
0572438     فيض آبادداورزن
0532649     قادرآباد
0582568     قازان بيك
0511327     قازقان
0512363     قاسم آباد/بزرگ
0552433     قاسم آباد/دهنه
0532572     قاسم آبادتربيت حيدريه
0533636     قاسم آبادفردوس
0552322     قدمگاه
0532896     قراچه
0552476     قره باغ فيروزه
05812455    قره شاه وردي
0571248     قره قلي
0582527     قره قويونلو
0572526     قزل قارشي
0532897     قصون
0551247     قطن آباد
0532378     قلعه آقاحسن
0529486     قلعه باخزر
0532847     قلعه بالا
0532696     قلعه جوق
05294815    قلعه سرخ باخرز
0529236     قلعه سرخ تربت جام
0529246     قلعه شير
0529228     قلعه گك
0572533     قلعه نو/شفيع آباد
0551230     قلعه نوجمشيد
0572822     قلعه نوروداب
0532391     قلعه نوصفي آباد
0512281     قلعه نوكلات
0512626     قلعه نومشهد
0532389     قلعه ني
0552465     قلعه يزدان
0512662     قلندرآباد
0512273     قله زو
0532857     قوچ پلنگ
0581      قوچان
0533745     قوژد
05125249    قوش خزاعي/قوش عليجان
05125255    قوش سربوزي
05125253    قوش عظيم
0582629     قياص آباد
0533737     كاخك
05126253    كارخانه/قند/فريمان
0572529     كارخانه/قندجوين
0529426     كاريز
0512665     كاريزحاج محمدجان
0532786     كاريزك خليل آباد
0532376     كاريزك ناگهاني
0529327     كاريزكهندل
0529225     كاريزنو
0532754     كاسف
0532822     كاشمر
05112625    كاظم آباد
0529498     كافج
0512368     كال چغوكي
05112676    كال زركش
0532574     كال شور/تپه خان
05122853    كالو
0531242     كامه عليا
0512866     كاهوچناران
0582528     كاهودرگز
0532785     كاهه
0532379     كاهيجه
0532732     كبودان
0532641     كت
0512666     كته شمشيرسفلي
0512668     كته شمشيرعليا
0512534     كچولي
0532323     كدكن
0571235     كراب
0529435     كرات
0529493     كرديان
05122855    كرناوه شيرين
0535326     كرند
0532891     كريز
0572548     كريم آباد
05122635    كريم آبادكلات
0532853     كسرينه
0571236     كسكن
0532394     كشكك
0533736     كلات تربت حيدريه
0512272     كلات نادر
0512538     كلاته اله نظر
0529249     كلاته بزرگ
0512882     كلاته پايه
0572383     كلاته تيركمان
0532364     كلاته زنگنه
0532781     كلاته شادي
0529284     كلاته صوفي
0572527     كلاته عرب
0581241     كلاته علي زينل
0552485     كلاته محمدجان
0572428     كلاته مزينان
05823763    كلاته ملامحمد/قاچكانلو
0572528     كلاته ميمري
0532746     كلاته نو
0572388     كلاته نوبهار
0581254     كلوخي
0552533     كليدر
0572431     كميز
0532775     كندرخليل آباد
0512528     كندكلي
0512436     كنگ
0532392     كنگ عليا
05112480    كنه بيست
0511246     كورده
0532725     كوشه بردسكن
0532895     كوشه كوه سرخ
05294253    كوه آباد
0552534     كوه سخت
0529495     كوه سفيد
0572576     كهنه
0581255     كهنه فرود
0572374     كيذور
0572392     گاج
0512439     گراخك
0532336     گرماب تربت حيدريه
0552453     گرماب نيشابور
05826275    گروقوچان
05122773    گرومشهد
0552335     گرينه
0534239     گستج
0552424     گلبو
0512832     گلبهار
0532363     گلسرا
0552483     گلشن آباد
0512833     گلمكان
05294257    گمرك دوغارون
0533722     گناباد
0512529     گنبدلي
0511261     گوارشك
0581256     گوجه
0532368     گوجي
05112606    گوش
0529323     گوش لاغر
0533743     گيسور
05122633    لائين نو
0582562     لطف آبادقوچان
0551237     لطف آبادنيشابور
05112607    مارشك
0552477     ماروسك
0511244     ماريان/زاك
05124265    مايان
0551245     مجتمع/فولاد/نيشابور
0572376     مچ
0552342     محسن آباد
0529255     محمدآبادتربت جام
0532628     محمدآبادرشتخوار
0582642     محمدآبادقوچان
0572574     محمدآبادگفت
05825443    محمدتقي بيگ
05825447    محمدولي بيك
0528226     محمودآبادسفلي
0528229     محمودآبادعليا
0552478     مرزان
0532384     مرغزار
0533628     مرنديز
0533635     مزار
05125623    مزداوند
05812533    مزرج
0532447     مزرعه شيخ
0572433     مزينان
0532529     مژن آباد
0572624     مشكان
05812285    مشكانلو
0511      مشهد
0529428     مشهدريزه
0532738     مظفرآباد
0552484     معتمديه
0532527     معدن سنگان
0552463     معدن فيروزه
0512564     معدن/زغال سنگ
0512438     مغان
0581239     مقصودآباد
0572435     مقيسه
0532887     مكي
0532643     ملك آبادتربت حيدريه
0512352     ملك آبادمشهد
0572827     ملوند
0529329     مميزآب تربت جام
0533634     منصوري
0582637     موچنان
0528248     موسي آباد
0532886     موشك
0529242     مومن آباد
0532631     مهدي آبادرشتخوار
0532782     مهدي آبادكاشمر
0572423     مهر
0532438     مهرآباد
0534237     مهران كوشك
0532682     مهنه
0534231     مهويد
0582585     مياب
0512326     ميامي
05126333    مياندهي فريمان
0532697     مياندهي فيض آباد
0552229     ميرآباد
05112673    ناظريه
0532889     نامق
0572424     نامن
0532849     ناي
0512354     نريماني
0571238     نزل آباد
0532324     نسر
0532526     نشتيفان
0529232     نصرآباد
0532388     نصيرآباد
05293325    نعتو
0532779     نقاب تربت حيدريه
0572522     نقاب سبزوار
0512427     نقندر
0512869     نوبهار
0582542     نوخندان
0572625     نوده انقلاب
0533749     نوده پشنگ
0528252     نوده تربت جام
0533751     نوده/بيهود
0572638     نودهان
0551238     نوروزآباد
0552522     نوسرانوميري
0533631     نوق تربت حيدريه
0532637     نوق خواف
0572427     نهالدان
0532528     نيازآباد
0552466     نيرآباد/توزنده جان كهنه ونو
0551      نيشابور
0535328     نيگنان
0529227     نيل آباد
0512437     ويراني
0571255     هاشم آباد
05122547    هدايت آباد
0532752     هدك/سربرج
0532445     هزارخوشه
0532787     هفت خانه
0552443     همائي
05294813    همت آبادتربت جام
0552461     همت آبادزماني
0552456     همت آبادشهركهنه
0532686     همت آبادفيض آباد
05112411    هندل آباد
0529251     يادگار
0512535     ياس تپه
0528233     ياقوتين
0572384     يحيي آباد
0581233     يدك
0532338     يك لنگي عليا
05282623    يكه پسته
0529334     يكه توت
0552532     ينگجه
0552458     ينگه قلعه/شمس
0581249     يوسفخان
0533624     يونسي

برچسب‌ها: هم کدسازی
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 5:0  توسط | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
کسانی که دوست دارند وبلاگشون در بخش پیوندها لینک بشه این وبلاگو لینک کنند بعد تو نظرات اطلاع بدهند

پیوندهای روزانه
سایر بانکها
بانک صادرات
بانک مرکزی
بانک ملی
بانک مسکن
بانک سامان
بانک اقتصاد نوین
بانک رفاه
بانک سینا
بانک تجارت
بانک ملت
باشگاه راه آهن
قیمت سکه و طلا و نرخ ارز
سایت باشگاه تراکتور سازی
سایت باشگاه پرسپولیس
سایت باشگاه استقلال
پرشین گیگ
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
زنجان
همدان
کردستان
کرمانشاه
ایلام
لرستان
خوزستان
چهار محال و بختیاری
کهگیلویه و بویراحمد
بوشهر
فارس
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
سمنان
گلستان
مازندران
گیلان
قزوین
البرز
تهران
قم
مرکزی
اصفهان
یزد
استان ها
لینک ادارات و بانکها
ورزش
ویکیپدیا
نرم افزار
حوادث
اس ام اس
قوانین و مقررات
پیش شماره تلفن شهرستانها و استانها
تیتر روزنامه های ورزشی
برنامه و جدول نتایج لیگ برتر ایران
برنامه و جدول نتایج لیگ دسته 1 فوتبال
روزنامه ورزشی نود
روزنامه خبر ورزشي
تيتر روزنامه هاي سراسري
پیوندها
1- سلطان قلبها
2- کل کل
3- تــــــــــــــــــک بیــــــــــــت روز
4- نقاشی های حسین اکبری _ رنگ و روغن
5- بالاخره یه جا باید گفت
6- ایرانیان دانشجو در بلژیک
7- من و تو
8- دکتر شریعتی و مسائل روز مرتبط
9- 217 شقایق
10- هرچی بخوای اینجا هست
11- دخترک پریشان
12- د لـبـــــرانه (تقدیم به دلبرم )
13- کلبه ی تنهایی㋡✿
14- جورواجور
15- 1ک دختر برنزه وحشی
16- analyst
17- ℓovє is lie
18- !همه چی!
19- از هفت دولت آزاد
20-آلبالوی ترش
21- ژیلا بوشهر
22- ♥◦•·. داناک .·•◦♥
23- مخ کلفت
24- لینکستان
25- داستان و حکایت
26- زهرا
27- عاشق پرسپولیس
28- جامعه شناسی
29-فرهنگی اجتماعی
30-آخرین اخبار مسی
31- مطالب علمی و ماشین های روز
32- دکتر شیخ
33- آموزش های مهم و علمی جنسیت
34- mtd79
35- آموزش زبان انگلیسی
36- سامانه نظام اداری
37- بهراه
38- پارالمپیک 2012 لندن
39- کارمندان و کارگران
40- باران
41- عزیزیان
42- سایه شبوهای من
43- آموزش زبان كره اي
44- فاطمه صفر بیرانوند
45-دانلود آهنگ مجتبی شریف
46- دانشگاه آزاد خلخال
47- فوریتهای پزشکی زابل
48- ورزش3
49- گچساران
50- مرکز پژوهشهای مجلس
51- دیوان عدالت اداری
52- خانه سینما
53- دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی
54- سایت خنده (روده بر .کام)
55-روزنامه خبر ورزشی
56-روزنامه ورزشی نود
57- روزنامه ورزشی گل
58- روزنامه البرز ورزشی
59- نشریات ابرار
60- لینکستان
61- اتومبیل.علمی.تکنولوژی
62- بیاتومس|آهنگ|سرگرمی|تفریح
63- طرفداران پیشبینی فوتبال
64- فضای رایگان ارسال فایل و عکس
65-مجله دنیای ورزش
66- سامانه قبوض الكترونيكي
67-ویکی مپیا
68- خرید شارژ سیم کارت از بانک ملت
69- آپلود عکس و فایل
70- پرستوی مهاجر
71- روزنامه ورزشی تماشا
72- سایت خبری تفریحی کوچه باغ
73- سارینا
74- عاشق تنها
75- عاشقان فوتبال
76- تنها و بی کسی
77- اینجا یه چیزه دیگست
78- دفتر غم
79- نوروز آمد
80- پاتوق بچه های با حال
81- دردم از یار است
82- راديو 110
83- وحید
84- هر چی دوست داری. . .
85- آیناز
86- 4sync
87- اینه تکنولوژی
88- Guitari
89- کارمندان
90-خانواده
91-رهگیری مرسولات پستی
93- گنجينه
94- طراحی توسط گروه یلدا و کیمیا
95-تفکرات یک زن
96-۝ تـــرانه آنلايــن ۝
97- دانلود رایگان فیلم
98- شبهای دز
99- چوپان دروغگو
100- dance with me
101-مرکز سنجش آموزش و پرورش
102- به زندگي بخند
103- صبا
104- خواف
105- كلاندرق
106- باران مهر
107- شش گوشه
108- شهنان تیریک گویان
109- بهشتی ساخته ام در جهنم دنیا
110- سلیمان رسولی
111- رنگارنگ
112- آچار فرانسه
113- لباس عروس
114- وبلاگ جوانان ایرانی
115- ترنم
116- فراموشم مكن
117- پی اچ دی تست دکترا
118- سايتهاي آموزش زبان
119- یا علی گفتیم و عشق آزاد شد
120-پروژه ،تحقیق و پایان نامه
121- goodplanent
122- پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر
123-مرکز چاپ عکس رنگی دیجیتال عزیزان زرنق
124-بهترین ماشین های دنیا
125-رایان دانلود
126- نرخ ارز در لحظه
127- قيمت زنده سكه و طلا
128- سيد روح الله
129-صداقت
130-طبیعت سبز اردبیل
131- یوفا
132- ***دنياي ديجيتال و ارتباطات***
133-کلبه عاشقی
134- دختران سرخ
135- زیر بارون... بدون چتر
136-پانل پیام کوتاه
137- کتاب سیتی
138- ای کتاب
139- خانه کتاب
140- انتشارات فروزش
141-عشقم مرد!!!
142- آخرين زمين لرزه ها
143- ساده دل
144- محاسبه مهریه به نرخ روز
145-سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران
146- استعلام جریمه تخلفات رانندگی
147- سایت ورزشی spor3
148-فوتبال و کوه
149- مجله اجتماعی فرهنگی و سیاسی|یک بنویس
150-عکس های خفن ایرانی
151-جوک های جدید
152-تاریخ ایران و جهان
1-2- باشگاه فولاد خوزستان
1-3-همکدی استانها
1-4- کاریابی کارآفرین اردبیل
2-4-مشاور املاک در اردبیل
1-5- تقویم ام القری
1-6- سازمان هدفمندی یارانه ها
1-7- اس ام اس و جملات عاشقانه
1-8- فروشگاه اینترنتی و خرید پستی
1-9- جدیدترین اخبار ورزشی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User